Представяне на ДГ "Първи юни"

Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил

About us

Представяне

Детска градина „Първи юни” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Девиз:

Детска градина „Първи юни” – любим дом  на всяко дете”

Портфолио на детска градина "Първи юни" гр. Кюстендил

ДГ в цифри

ДГ "Първи юни" е общинска детска градина.

0
История
0
Бази
0
Групи
0
Деца

- Ръководство и персонал на ДГ

 • Анелия Стоймирова – директор, II ПКС;

 • Десислава П. Костова - зам. директор

 • Донка Димитрова – гл. счетоводител

Общ персонал –  43 човека,

от които 22 непедагогически и 21 педагогически:

 • 17 старши учители,

 • 1 учител

 • 1 логопед.

История

ДГ през годините .....

Детска градина „Първи юни” е открита на 27.12.1977г. с 10 групи за деца от 3 до 7 години. Над 10 години е база за експериментиране и прилагане на нови практики на МОН и ЮЗУ- Благоевград;


От 1993г. към ЦДГ «Първи юни» е присъединена една група като филиал  в с.Соволяно.
От 2011 г. детското заведение е преобразувано  в Обединено детско заведение (ОДЗ) с разкрита 1 яслена група;

От 2011 година е разкрита и детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години.


От 2013 г. е присъединено  и ОДЗ “Зорница“, като филиал и групите стават 15 – от които 13 групи за деца от 3 до 7 години и 2 яслени групи. 

През м. август 2016 г. като следствие от приетия Закон за предучилищно и училищно образование на 01.08.2016г. и със заповед РД-00-785/31.08.2016г. на Кмета на гр. Кюстендил, ОДЗ „Прърви юни” продължава своята дейност като Детска градина „Първи юни”.

От  2008 година детското заведение работи по системата на делегираните бюджети в образованието.

Кадрови ресурси

 • Наличие на мотивиран и квалифициран педагогически персонал с висше образование и с педагогически квалификации с различни степени
 • Назначени млади педагогически кадри;
 • Всички учители участват във вътрешна педагогическа квалификация, финансирани от бюджета на детското заведение и външни, включително по плана за квалификация на РУО;
 • Активно работещи педагогически екипи, комисии и методически обединения;
 • Добре организирана и функционираща вътрешно-методична квалификация на педагогически и помощен персонал;
 • Квалифицирани учители по европейски програми и проекти;
 • Популяризиране и внедряване на собствен и положителен педагогически опит и знания в практиката на цялата градина;
 • Осигурена много добра медицинска, рехабилитационна и логопедична помощ за децата;
 • Наличие на финансови условия за стимулиране на учителите, чрез диференцирано заплащане за резултатите от педагогическата работа всяка година.

Нашият екип осигурява

Функционална среда

Функционална среда  и постоянно подобряване на условията за  повишаване качеството на отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата в ДГ „Първи юни”;

About us

Акценти в работата

 • Гарантиране на ценностно отношение към детето и детството.
 • Професионализмът като експертно умение и гаранция за ефективност.
 • Създадаване на условия за активно партньорство между детска градина – родители – общественост за създаване на необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст и спазване на правила и норми.
 • Прилагане на принципните изисквания за устойчиво развитие на детската градина

Девиз:

Детска градина „Първи юни” – любим дом  на всяко дете”

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон +359 78 542 073 - Канцелария

GSM+359 882 885 340
Анелия Стоймирова - Директор

 • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search